Viac ako 70 rokov 
histórie kultúry 
v Prešove

2% – podiel zaplatenej dane

Prešovský Amfiteáter môžete podporiť prostredníctvom poukázania podielu zaplatenej dane. Tieto prostriedky použijeme na nákup zariadenia pre plánované detské ihrisko, ďalšie zlepšovanie prostredia amfiteátra a zázemia, rekonštrukcie a údržbu. Skrátka, aby sme mohli neustále zlepšovať a skvalitňovať priestor pre vás.

Najbližšie podujatia

final

Z histórie

Základný kameň amfiteátra bol položený v roku 1951 pričom neboli použité žiadne bagre alebo buldozéry, ale fúriky, lopaty a čakany. Výstavba prebiehala zväčša brigádnickým spôsobom od jari do jesene. Mladí ľudia tu pracovali v čase školských prázdnin i počas vyučovania, počas pracovných zmien i mimo nich. Prvá oficiálna sezóna sa na Amfiteátri začína v roku 1955 letným filmovým festivalom „Filmový Festival Pracujúcich“, ktorý roky patrí medzi najväčšie udalosti v celom prešovskom kraji. O rok neskôr sa končí základná etapa výstavby vrátanie oplotenia Amfiteátra. Do konca šesťdesiatych rokov prebieha postupné dobudovávanie priestorov pre divákov, modernizuje sa zázemie pre účinkujúcich, pribúdajú šatne, sociálne zariadenia a bufety. Do roku 2002 sa tu premietajú filmy, opakovane sa organizuje Hudobné Leto, vystúpenia folklórnych súborov aj populárnych interpretov. Amfiteáter v tých časoch bol centrom kultúrneho života v Prešove, miestom stretávania mladých ľudí.

Milan Országh

placeholder image

Amfiteáter v Prešove v roku 1966 (zdroj: fb Krajské múzeum Prešov

Knižnica

Knižnica Amfiteátra Prešov

Obsah a ciele projektu

Vybudovanie mestského kultúrneho parku s voľne prístupnou knižnicou v prírode a FREE WIFI zónou.

Výstupom aktivity bude novovybudovaný oddychový park s prvkami mobiliára a FREE WIFI, dominantou ktorého bude zariadená knižnica v prírode s terasou. Hlavnou myšlienkou knižnice je voľný prístup ku knihám pre všetkých návštevníkov parku, pričom tieto knihy budú dopĺňané v rámci "zberu" starých kníh z domácností. Knižnica bude vykurovaná, takže v zimných mesiacoch sa v nej budú organizovať mimo iného aj komorné akcie ako besedy, hudobné recitály či drobné výstavy prác znevýhodnených skupín. Terasa knižnice bude slúžiť ako pódium pre "malé akcie", akými budú divadelné predstavenia, koncerty pesničkárov a pod. Z tohto dôvodu bude park vybavený mobilnými lavičkami, ktoré budú podľa potreby rozmiestnené po parku, alebo okolo pódia na terase.
Park bude v areáli amfiteátra vybudovaný aj za pomoci menšinových a znevýhodnených skupín, ktoré v rámci terapie a sebarealizácie urobia úpravu vyhradeného pozemku, výsadbu kvetov a drevín a zabezpečia starostlivosť o zeleň. Zároveň vytvoria tzv. galériu v prírode, v rámci ktorej budú maľovať na drevené tabule a tieto obrazy budú zdobiť park aj po ukončení aktivity. Dobrovoľníci budú zapojení do prác osadenia mobiliára a vybudovania štrkových chodníkov.

Rozvoj a posilnenie cezhraničnej spolupráce v oblasti kultúry - nadviazanie a posilnenie nových partnerstiev.

Séria divadelných predstavení a koncertov v priestoroch kultúrneho parku v spolupráci s rôznymi umelcami. Stretnutia čitateľov s autormi a prekladateľmi kníh. Milovníci kníh a príbehov sa zídu a v parku na lavičkách, dekách a prenosných vakoch si môžu čítať rôzne knihy, svoje i požičané priamo vo vybudovanej knižnici. Okrem tlačených kníh budú mať k dispozícii free Wifi a môžu knihy čítať aj pomocou čítačiek, notebookov, alebo tabletov.

Integrácia znevýhodnených skupín pomocou umenia.

Tvorivé dielne pre telesné a mentálne postihnutých občanov. Maľovanie na tvár, zumba tance, maľovanie horúcim voskom. Tvorivé dielne nadväzujú na tradíciu benefičných festivalov, na ktorých spolupracujeme už niekoľko rokov. Klienti budú mať možnosť vyskúšať si rôzne spôsoby umenia pod vedením profesionálov. Ďalšia aktivita je zameraná na autistické deti, ktoré disponujú osobitými talentami. Táto aktivita nie je zameraná na jeden typ umenia, a to z toho dôvodu, že tieto deti sú výnimočné ako individuality. Každý autista má svoj svet a vo svojom svete tvorí veľkolepé diela. Za pomoci ich prezentácie plánujeme napomôcť autistom vyniesť tieto diela na povrch a zároveň pochopiť ich proces tvorby zdravým ľuďom.

O projekte KULTÚRNY PARK

Región východného Slovenska ponúka jedinečné kultúrne, prírodné a historické dedičstva. Spojením prírodného potenciálu, kultúrneho dedičstva a umenia v priestoroch prírodného amfiteátra vzniká jedinečný projekt kultúrneho parku ako základ pre vytváranie a udržiavanie budúcich partnerstiev.

Prešov, ktorý je známy ako centrum Rusínov a Ukrajincov je ideálnym miestom na spájanie národnostných menšín a národov. Aj napriek množstvu subjektov, ktorých činnosťou je kultúrna a cezhraničná spolupráca, v meste absentuje štruktúra spájajúca tieto inštitúcie do jedného fungujúceho celku s pevnou a jasnou štruktúrou, programom a cieľmi. Množstvo roztrúsených malých akcií na rôznych miestach s rôznymi cieľmi v konečnom dôsledku strácajú želaný efekt.
Mestský kultúrno - spoločenský park v priestoroch amfiteátra má ambíciu byť nositeľom tejto myšlienky spájania umelcov, obyvateľov mesta, národnostných menšín ako aj znevýhodnených skupín obyvateľstva a vytvárania pevných partnerstiev.

Hlavným cieľom tohoto projektu je spájanie a cezhraničná spolupráca umelcov, kultúrnych profesionálov a občanov, integrácia znevýhodnených skupín do tvorivej činnosti, edukácia a muzikoterapia, búranie existujúcich bariér medzi umelcami, národmi a skupinami obyvateľov pomocou umelecko-edukačnej činnosti. Projekt je rámcom pre vytváranie aktívnych partnerstiev zameraných na integráciu a uchovávanie kultúrneho dedičstva národov a národnostných menšín. Aktivity sú založené na vzájomnej spolupráci partnerov, prepojení a organizovaní spoločných podujatí na obidvoch stranách hranice s ťažiskom na rozvoj cezhraničnej spolupráce a integráciu . Ambíciou projektu prostredníctvom vyvinutých iniciatív je neustály rozvoj a rast kultúrneho využitia novovybudovaného mestského parku ako tradičného miesta realizácie spomínaných aktivít a vytvorenie pevného sieťového prepojenie s dlhoročným trvaním.

Knižnica